ὁ θησαυρός αἰώνιος | Tesoro Eterno

La iglesia y la educación

v

Lección 08 | 4to Trimestre

}

Para el sábado: 11/28/2020

j

Benjamin Rojas Yauri

Texto para memorizar: 1 Tesalonicenses 2:5-8
"Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos." (RV60)
" οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφʼ ὑμῶν οὔτε ἀπʼ ἄλλων, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλʼ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν. ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα, οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε." (NA28)
 1. Aprender a amar como amó Jesús
  1. Juan 13:34 ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos, y a través de ellos a su iglesia?
  2. ¿Qué lección importante estaba enseñando Jesús a través de la historia registrado en Lucas 10:30-37
  3. ¿Por qué amar al prójimo es una señal de ser un verdadero discípulo de Jesús? Juan 13:35; Mateo 22:37-39
  4. ¿Dónde se ven ejemplos en el Nuevo Testamento de la Iglesia cristiana demostrando el amor de Dios? Hechos 4:32-35; Hechos 9:36-39, etc.
  5. ¿Cómo pueden nuestras iglesias convertirse en lugares donde aprendamos a amor?
 2. Aprender a reflejar la luz de Jesús
  1. Juan 1:6-9 ¿Quién es esta Luz verdadera?
  2. Juan 8:12 ¿Qué promesa hizo Jesús, la Luz del mundo, a sus seguidores?
  3. Mateo 5:14-16
  4. ¿Cuándo aprendiste por primera vez que Jesús quiere que dejes brillar su luz a través de ti a los que te rodean?
  5. ¿Cómo te está llamando Jesús a reflejar Su luz en tu círculo de influencia?
 3. Aprendiendo a ser discípulos
  1. Jesús ordenó a sus seguidores que “hicieran discípulos de todas las naciones” (Mateo 28:19). ¿Cómo hace una persona un discípulo para Jesús?
  2. ¿Qué lecciones podemos aprender de las instrucciones dadas por Jesús a sus primeros discípulos? Mateo 10:5-8
  3. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio saludable como discípulos de Jesús? Marcos 6:30-32
  4. ¿Qué lección importante podemos aprender del ministerio de Pablo en Tesalónica?
   1. 1 Tesalonicenses 2:6-8
  5. ¿Por qué la iglesia es un lugar importante para aprender a ser discípulo de Jesús?
  6. ¿Quién le ha ayudado a comprender mejor lo que significa ser un discípulo de Jesús?
 4. Aprender más de la verdad de Dios
  1. Nicodemo era un líder religioso bien educado. ¿Qué importante lección necesitaba aprender de Jesús? Juan 3:1-15
  2. ¿Qué verdad importante compartió Jesús con los que se reunieron para adorar en Nazaret? Lucas 4:16-23
  3. ¿Por qué la Biblia es un recurso esencial a medida que buscamos aprender más sobre la verdad de Dios? Juan 17:17
  4. ¿Qué promesa les dio Jesús a los que anhelaban aprender más de la verdad de Dios? Juan 16:13
  5. ¿Quién te ha ayudado a aprender más sobre la verdad de Dios?

Lecciones

Último trimestre

La adoración en la educación

La adoración en la educación

Todos adoramos algo Se ha dicho que todos adoramos a algo o a alguien. ¿Cuáles son algunas cosas o personas que las personas adoran hoy? Los Diez Mandamientos contienen 3 mandamientos sobre la adoración: Éxodo 20:2-3, 4-6, 8-11 ¿Cuál de estos mandamientos sobre la...

Mas lecciones del Gran Maestro

Mas lecciones del Gran Maestro

No hay necesidad de esconderse de Dios Génesis 3:1-8 ¿Por qué se escondieron nuestros primeros padres después de haber desobedecido a su Creador? Porque habían desobedecido, porque sus ojos habían sido abiertos y porque oyeron la voz de Dios. ¿Por qué el SEÑOR Dios le...

Jesús como El Gran Maestro

Jesús como El Gran Maestro

Él revela al Padre que está en los cielos Al buscar obtener educación para la vida y la eternidad, no hay mayor instructor que Jesús, el Maestro de maestros. Hebreos 1:1-4 ¿Cuál fue la revelación más importante que Jesús el Hijo de Dios encarnado proporcionó a la...

Los ojos de Jehová: La cosmovisión bíblica

Los ojos de Jehová: La cosmovisión bíblica

Buscando respuestas para las grandes preguntas de la vida ¿De dónde vinimos? ¿Cuál es el significado y el propósito de la vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Qué esperanza hay para el futuro? Hay muchas respuestas a esas preguntas, y dependen del lugar...

La ley como educadora

La ley como educadora

Ella nos enseña a respetar y amar a Dios Deuteronomio 31:12-13 ¿Qué instrucción dio Moisés a los hijos de Israel? Deuteronomio 6:5 ¿Cuál es el llamado que hizo Moisés a los hijos de Israel con respecto a su relación con Dios? Mateo 22:37-39 Según el Señor Jesús,...

La familia

La familia

La primera familia Génesis 4:3-7 ¿Qué pistas podemos encontrar en esta narrativa que confirmen que ocurrió un proceso educativo para los miembros de la primera familia? Las personalidades de Caín y Abel eran bastante diferentes. ¿Por qué es importante recordar las...

La educación en el Jardín del Edén

La educación en el Jardín del Edén

El aprendizaje antes del pecado ¿Qué tipo de aprendizaje existía en el Edén antes del pecado? Génesis 2:7-8 Génesis 2:15 Génesis 2:19-20a Conforme pasó el tiempo Adán se hizo consiente de que algo faltaba en su nuevo hogar edénico. Génesis 2:20b ¿Qué importante...

Jesús: el Señor de las misiones

Jesús: el Señor de las misiones

Introducción: Juan 20:21 nos dice que el Señor Jesús vino porque fue enviado a cumplir una misión, misión que la cumplió a cabalidad, razón por la cual retornó al cielo de donde vino. Saber: Que el mayor trabajo de la divinidad en relación a los seres humanos es la...