ὁ θησαυρός αἰώνιος | Tesoro Eterno

La iglesia y la educación

v

Lección 08 | 4to Trimestre

}

Para el sábado: 11/28/2020

j

Benjamin Rojas Yauri

Texto para memorizar: 1 Tesalonicenses 2:5-8
"Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos." (RV60)
" οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν οὔτε ἀφʼ ὑμῶν οὔτε ἀπʼ ἄλλων, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλʼ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν. ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα, οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε." (NA28)
 1. Aprender a amar como amó Jesús
  1. Juan 13:34 ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos, y a través de ellos a su iglesia?
  2. ¿Qué lección importante estaba enseñando Jesús a través de la historia registrado en Lucas 10:30-37
  3. ¿Por qué amar al prójimo es una señal de ser un verdadero discípulo de Jesús? Juan 13:35; Mateo 22:37-39
  4. ¿Dónde se ven ejemplos en el Nuevo Testamento de la Iglesia cristiana demostrando el amor de Dios? Hechos 4:32-35; Hechos 9:36-39, etc.
  5. ¿Cómo pueden nuestras iglesias convertirse en lugares donde aprendamos a amor?
 2. Aprender a reflejar la luz de Jesús
  1. Juan 1:6-9 ¿Quién es esta Luz verdadera?
  2. Juan 8:12 ¿Qué promesa hizo Jesús, la Luz del mundo, a sus seguidores?
  3. Mateo 5:14-16
  4. ¿Cuándo aprendiste por primera vez que Jesús quiere que dejes brillar su luz a través de ti a los que te rodean?
  5. ¿Cómo te está llamando Jesús a reflejar Su luz en tu círculo de influencia?
 3. Aprendiendo a ser discípulos
  1. Jesús ordenó a sus seguidores que “hicieran discípulos de todas las naciones” (Mateo 28:19). ¿Cómo hace una persona un discípulo para Jesús?
  2. ¿Qué lecciones podemos aprender de las instrucciones dadas por Jesús a sus primeros discípulos? Mateo 10:5-8
  3. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio saludable como discípulos de Jesús? Marcos 6:30-32
  4. ¿Qué lección importante podemos aprender del ministerio de Pablo en Tesalónica?
   1. 1 Tesalonicenses 2:6-8
  5. ¿Por qué la iglesia es un lugar importante para aprender a ser discípulo de Jesús?
  6. ¿Quién le ha ayudado a comprender mejor lo que significa ser un discípulo de Jesús?
 4. Aprender más de la verdad de Dios
  1. Nicodemo era un líder religioso bien educado. ¿Qué importante lección necesitaba aprender de Jesús? Juan 3:1-15
  2. ¿Qué verdad importante compartió Jesús con los que se reunieron para adorar en Nazaret? Lucas 4:16-23
  3. ¿Por qué la Biblia es un recurso esencial a medida que buscamos aprender más sobre la verdad de Dios? Juan 17:17
  4. ¿Qué promesa les dio Jesús a los que anhelaban aprender más de la verdad de Dios? Juan 16:13
  5. ¿Quién te ha ayudado a aprender más sobre la verdad de Dios?

Lecciones

Último trimestre

Por las malas

Por las malas

Enfrentando situaciones que producen gran temor ¿Cuál era la situación política y militar en el tiempo de Acaz e Isaías? Frente a toda esta situación política y social ¿Cuál fue la reacción de Acaz? 2 Crón 28:16 Pidió ayuda al rey de Asiría ¿Cuáles fueron las...

Cuando tu mundo se cae a pedazos

Cuando tu mundo se cae a pedazos

“Tu mundo se cae a pedazos cuando tu eres el rey de tu mundo, pero cuando Dios es el Rey, los pedazos se convierten en piezas que construyen un universo” El rey humano y su reino que se cae a pedazos ¿Quién es el rey de Judá en el capítulo 7 de Isaías? Isa 7:1 Acaz el...

Crisis de liderazgo

Crisis de liderazgo

“El liderazgo humano siempre estará rodeado de crisis e inestabilidad, no así el de Dios, su liderazgo es perfecto.” Un verdadero líder nunca muere ¿El liderazgo es idea de Dios o resultado del pecado? (cf. Apo 17:5-8, parece ser que es idea de Dios) ¿Quién era el...

Crisis de identidad

Crisis de identidad

Judá olvida sus orígenes. Isa 1:1 ¿Por qué Isaías coloca todos estos datos al iniciar su libro? Isa 1:2 ¿Por qué Dios dice: “Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra”? Aunque los testigos cumplen un papel importante en la sociedad, ¿Por qué Dios necesita de testigos? El...

El cielo, la educación y el eterno aprendizaje

El cielo, la educación y el eterno aprendizaje

Esperanza más allá de la tumba Juan 3:16 1 Juan 5:13 1 Timoteo 1:15-16 Judas 20-21 Alguien dijo una vez: "No me interesa la vida eterna. ¡Esta vida ya me dio suficiente angustia y dolor de corazón! " ¿Qué es lo que este individuo no entiende? La resurrección de los...

El sábado: como experimentar y vivir el carácter de Dios

El sábado: como experimentar y vivir el carácter de Dios

El sábado: un regalo de nuestro Creador Génesis 2:1-3 - bendecido y santificado ¿Cuál es el significado de que el sábado fuera el primer día en el que Adán y Eva pasaron juntos y con su Creador? ¿Cómo crees que Adán y Eva experimentaron su primer sábado en su casa del...

El cristiano y el trabajo

El cristiano y el trabajo

El trabajo para nuestros primeros padres ¿Qué asignación de trabajo se le dio a Adán en el perfecto ambiente del Edén? Génesis 2:15 ¿Cómo cambió la asignación de trabajo de Adam después de que él y su esposa Eva desobedeció la clara orden de su Creador? Génesis...

La educación artística y científica

La educación artística y científica

Dios, fuente de toda vida y verdad Génesis 1:1 Nehemías 9: 6 Juan 1:1-3 (ver también Juan 14: 6) ¿Por qué algunos no quieren reconocer a Dios como su Creador, es decir como la fuente de su vida? Romanos 1:18-21 Comparte un momento de tu vida en el que no reconociste a...

Educación y redención

Educación y redención

Creados a imagen de Dios Génesis 1:26-27 ¿Qué significa ser creado a imagen de ¿Dios? Génesis 5:1, 3 El tercer hijo de Adán y Eva, Set, ¿también reflejó la imagen de Dios? La imagen de Dios borrada casi por completo Génesis 6:1-5 ¿Cómo llegó la raza humana a la...